Text

Läs hur MyNeeds hjälpt dessa människor

Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller hur du fungerar så har forskning visat på ett samband mellan ditt välbefinnande och hur dina grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Via MyNeeds får du möjligheten att skapa en medvetenhet kring dessa behov och få svar på hur du kan uppnå fullkomlighet i ditt liv.

 

Om konceptet

Bakgrund


”Varför gör människor som de gör?”

Det var en fråga som jag ställt mig många gånger. Hur kommer det sig att vissa presterar och andra inte? Denna fråga ställde jag till flera hundratals ledare men ingen hade ett bra svar på detta. Jag bestämde mig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar på frågan. Det visade sig att anledningen till detta var för att vi föds med olika behov som vi inte är medvetna om. Den vetskapen gjorde mig nyfiken på att hitta ett sätt att identifiera behoven på och därigenom hjälpa människor att förstå sig själva och andra bättre. Detta var alltså förklaringen till varför ledarna inte kunde svara på min fråga.
                                                                                                                                                                             Desireé Rova, – Grundare av MyNeeds®

2013 fick MyNeeds® innovationspris via Vinnova för att vara det första instrumentet som kunde mäta våra psykologiska behov.

(Vinnova är en statlig innovationsmyndighet under Näringsdepartementet, som finansierar program som utvecklar ny kunskap och kompetens inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.)

Arbeta effektivare med MyNeeds®

Den största utmaningen för organisationer idag är att förädla personalinvesteringen till ett mervärde som bidrar till lönsamhet. Men hur kommer det sig att så få lyckas med detta? Svaret man har fått är att samtliga företag arbetar med generella lösningar såsom belöningar, utbildning och medarbetarutveckling. Anledningen till varför man arbetar generellt är för att vi människor inte är medvetna om våra egna behov som drivkrafter.

Om konceptet

Personalexperten i Umeå har tillsammans med forskare vid Umeå universitet utvecklat ett webbaserat verktyg utifrån de senaste behovsteorierna, vilket också är det unika med verktyget. Verktyget gör det möjligt för chefer att identifiera behoven och drivkrafterna hos varje enskild medarbetare och därmed få en förståelse för varför de gör som de gör. Med denna insikt kan de lättare behålla, motivera och positionera medarbetarna på ett mer effektivt sätt.

Effekterna av kunskapen om individers drivkrafter kan användas i flera olika arbetsrelaterade sammanhang såsom utveckling av; mål, team, ledarskap, strategier, medarbetarskap och arbetsmiljöfrågor.
MyNeeds® som det webbaserade verktyget heter, blir ett komplement till de befintliga processerna.

Såhär ser metoden ut för MyNeeds®
MyNeeds_process

MyNeeds® hjälper medarbetare/ledare att identifiera sina omedvetna behov, med denna insikt får individen en medvetenhet om vad hen behöver göra för att tillgodose sitt behov på ett positivt vis. När samtliga tar ansvar skapas en förutsättning till ett positivare arbetsklimat som bidrar till ökad prestation.

Effekten

Från situationsanpassat ledarskap till behovsanpassat ledarskap

Förväntat utfall med verktyget som insats:
• Förståelse för varandras olikheter och behov
• Förståelse för hur man ska ta tillvara på mångfalden
• Flexibilitet och effektivitet – man vet hur man ska nyttja varje person på rätt sätt
• Man utgår från VILJAN att åstadkomma ett bra resultat
• Verktyg för att kunna samarbeta (via förståelse) med dem som man tidigare haft utmaningar med
• Ifrågasätta normen och kunna vara mer objektiv
• Ökad respekt för varandra
• Kartläggning av om gruppen saknar något perspektiv
• Gemensamt språk

Individen
• Blir medveten om sina starkaste grundläggande behov
• Får insikter kring varför man agerar som man gör i olika situationer
• Får svar på hur man ska göra för att uppfylla sina behov på ett positivt sätt
• Kan få en ökad förståelse för andras agerande
• Omgivningen kan hjälpa dig att uppfylla dina behov via dessa insikter

Man får förutsättningar att påverka och skapa ett liv där man mår bra och trivs.

Arbetsgivaren
• Får en ökad förståelse för sina medarbetares ageranden i olika situationer
• Får en medvetenhet kring sina medarbetares drivkrafter
• Ökar förutsättningarna att nå fram till sina medarbetare vid kritiska situationer
• Får veta hur man ska kommunicera på ett effektivt sätt på individnivå så att man når fram
• Får lättare att kompetenssäkra sin organisation – rätt person på rätt plats
• Får svar på hur man kan agera för att bibehålla sina medarbetare
• Får en ökad trivsel och därmed en bättre arbetsmiljö och prestation – vilket leder till ökad vinst
• Får ett praktiskt redskap att arbeta med och hjälp med implementeringsstrategier

Processen

process ledarskap

 Implementering

 • Strategier anpassat efter organisationens behov
 • Visuella spelplaner
 • Gemensamt språk
 • Ny mötesstruktur
 • Medarbetarsamtalen kompletteras med MyNeeds®-resultaten

Syftet är att organisationer ska kunna arbeta med detta långsiktigt och konsultoberoende. Det finns även möjlighet att certifiera sig i MyNeeds®

Kunderna berättar


bengt-my-needs

Som chef har jag haft väldigt stor nytta av verktyget då jag genom att förstå deras behov och ageranden kommit dem närmare. Innan utgick jag ofta ifrån mig själv – utifrån hur jag skulle vilja bli behandlad. Nu behöver jag inte chansa längre – nu vet jag hur jag ska förhålla mig för att verkligen nå fram!

Bengt 57 år – Chef

asta-myneeds

Det var helt klart tufft att få insikt i hur människan fungerar. Att vi människor är så pass förutsägbara – trots allt. Det tog tid att smälta och acceptera att även jag agerar utifrån dessa behov – men helt klart oundvikligt att bortse ifrån när man fått kännedom om dem. Helt plötsligt såg jag en röd tråd i allt jag gjorde. Varför jag valt att vara fackligt engagerad, varför jag alltid försvarat de utsatta, varför mina närstående uttryckt att jag gett dem för lite tid och fokus… Nu vet jag hur jag kan skapa en balans i allt detta.

Asta 64 år – Medarbetare & Fackligt engagerad

anna-myneeds

Sedan jag gjorde MyNeeds testet känner jag verkligen en skillnad i hur min chef agerar gentemot mig. Min chef lyssnar och förstår oss på ett helt annat sätt än tidigare.

Anna 23 år – Medarbetare

tom-myneeds

Jag hade under lång tid klagat på min chef och på arbetsplatsen. Först nu förstår jag att det hela tiden handlat om mig själv – att jag inte haft tillräckligt med variation i mitt liv. Nu har jag fått flera tips på hur jag kan uppfylla mitt behov av variation vilket för mig innebär att jag ser saker och ting på ett helt annat sätt. Jag har exempelvis börjat lyssna på musik medans jag arbetar, bara den lilla förändringen bidrog till att jag kände mig mycket mer positiv om dagarna. Nuförtiden ser jag framemot att gå till arbetet! Min chef har också fått en förståelse för mitt behov tack vare MyNeeds och ger mig ett mer varierat utbud av uppdrag som stimulerar mitt behov av variation. Det enda jag ångrar är att jag inte gjort testet tidigare!

Tom 32 år – Medarbetare

Gör Testet!

Analysen

myneedsafjafjäa

Användningsområden för MyNeeds.

MyNeeds-testet tar ca 10 minuter att utföra. Dina svar och analysresultatet utelämnar ingen på något sätt då samtliga människor har dessa grundläggande behov; analysen kan därför enbart gynna dig.

När testet är utfört kommer svaren att analyseras för att därefter skickas ut till dig via mejl.

 

Resultatet

Resultatet i korthet består normalt av ett par A4-sidor och kommer att ge dig en grundförståelse och en medvetenhet om varför du agerar som du gör. Resultatet kan användas till ledarskapsutveckling, kommunikation, employee branding, individutveckling, grupputveckling, strategiarbete, rekrytering och omställning.

Kontakta oss för prisinformation info@myneeds.se eller direkt:
0770-350 360

myneeds-login

Certifiering

Kort om utbildningen

Bli certifierad användare av MyNeeds® konceptet.

Längd: 2 +1 dagar
Pris: 20 000 exklusive moms (enkäter för 25 000 sek samt lunch och fika under utbildningsdagarna ingår)
Nästa tillfälle: 15 -16/11 samt fördjupningsdag 28/3
Ort: Stockholm
Resor och logi; bekostas av deltagaren
Språk: Svenska
Anmälan sker via mejl: info@myneeds.se

Kommande certifieringsutbildningar:

Stockholm:         2017: 17 – 18/1 samt fördjupningsdag 27/4

Göteborg:           Enligt överenskommelse

Malmö:               Enligt överenskommelse

Om MyNeeds®

MyNeeds® baseras på beprövad och evidensbaserad motivationsforskning*. Konceptet hjälper till att identifiera behov hos enskilda individer. Vissa av dessa behov kan stå i konflikt med varandra och är därför svåra att identifiera och förstå. Vi kan alla tillgodose våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt, med MyNeeds® ökar vi förståelsen kring hur vi kan göra konstruktiva val. Konceptet omfattar individ-, grupp och organisationsnivå och stödjer genom det ett utvecklingsriktat ledarskap.

Konceptet består av frågor, resultat och återkoppling enskilt och i grupp. Resultatet som varje person får, ger förståelse för beslut och val som tas privat och på arbetet. Det ger en förklaring till varför samarbetet fungerar bättre med vissa än med andra samt en förståelse för egna och andras förmågor och potential.

MyNeeds® fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag. Det förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer.

I samband med utveckling av MyNeeds® lades stor vikt vid att det skulle vara praktiskt och användarvänligt i det dagliga arbetet.

*Self-Determination Theory, Deci & Ryan

Utbildningens syfte

 • Bli certifierad användare av MyNeeds® konceptet.

Utbildningens mål:

 • Förstå och använda MyNeeds® konceptet.
 • Förstå hur konceptet skapar förutsättningar för individer- grupper och organisationer att utvecklas.
 • Förmåga att tolka, analysera och återkoppla med ett coachande förhållningssätt olika resultat.
 • Förståelse för konceptets och enkätens reliabilitet, validitet, uppbyggnad och egenskaper.
 • Att skapa en erfarenhetsbas utifrån teori, fallstudier, övningar och gemensamma reflektioner.
 • Genomföra och utvärderat en MyNeeds® workshop med godkänt resultat.

Innehåll

 • Motivationsteori
 • Utvecklingen och beskrivning av MyNeeds® konceptet.
 • Tolkning av sitt eget och andras resultat.
 • Reliabilitet och validitet.
 • .Användningsområden.
 • Material och verktyg som används vid återkoppling samt workshops.
 • Att ge feedback och återkoppling utifrån MyNeeds® resultaten.

Upplägg

2 dagar samt 1 fördjupningsdag på plats

4 – 6 timmars inläsning på MyNeeds® konceptet.

Målgrupp

Chefer, HR och för dig som arbetar med ledarskap, grupp och organisationer och vill använda ett objektivt koncept som hjälp vid t.ex. utveckling och coaching.

Certifiering

Efter godkänd diplomering av MyNeeeds® konceptet är du behörig att hålla i egna workshops.

För mer information

Kontakta oss

Skriv ett meddelande
Kontakt information
 • Personalexperten AB
 • 0770-350 360
 • Tvistevägen 47, 907 19 Umeå