Verktyg för ledarskap!

Anders når inte fram till sina medarbetare

Han är chef och har alltid varit en uppskattad ledare i sin tidigare yrkeskarriär. Han har nu fått en ny arbetsgrupp och känner inte att han når fram till dem. Vid varje möte är de överens om vad de ska göra, men det resulterar sedan i något helt annat. Hur kommer det sig?

Anders får en förklaring!

Tillsammans med sin arbetsgrupp utför Anders MyNeeds® analysen. Resultatet från analysen hjälper Anders att få förståelse för både sina egna och medarbetarnas behov. Nu inser han vad han behöver göra för att lyckas bättre.

Anders lyckas nå fram!

Efter en workshop får alla i arbetsgruppen en förståelse för varandras behov och hur det påverkat deras samarbete. Det visade sig också att Anders inte hade samma behov som sina medarbetare som ytterligare komplicerat situationen. Idag utgår de istället utifrån mottagarens behov när de kommunicerar - istället för att utgå från sig själva.

 • Det är konstellationen som utvecklar oss - gruppen får förutsättningar att hjälpa varandra styrkebaserat
 • Gemensamt språk - ni får förståelse för varandra på en djupare nivå
 • Ger förutsättningar för styrkebaserat och behovsanpassat ledarskap
 • Strategiskt verktyg som går att tillämpa i de flesta områden
Boka en demo
Vårt koncept

MyNeeds® identifierar enskilda individers behov. Vissa behov kan stå i konflikt med varandra och är därför svåra att identifiera och förstå. Vi kan alla tillgodose våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt där MyNeeds® hjälper dig göra rätt val. Konceptet omfattar individ-, grupp och organisationsnivå vilket stödjer ett utvecklingsriktat ledarskap.

Spela filmen
Historia

Det hela började med att Desireé Rova, Grundare av MyNeeds® ställde frågan "Varför gör vi som vi gör?" och bestämde sig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar.

Läs mer
Historia

”Varför gör vi som vi gör?”
Det var en fråga som jag hade ställt mig många gånger.

“Hur kommer det sig att vissa presterar och andra inte?”
Denna fråga ställde jag till hundratals ledare men ingen hade ett bra svar.

Jag bestämde mig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar. Det visade sig att anledningen till detta är för att vi föds med olika behov som vi inte är medvetna om. Den vetskapen gjorde mig nyfiken på att hitta ett sätt att identifiera behoven på och därigenom hjälpa människor att förstå både sig själva och andra bättre.

– Desireé Rova, Grundare av MyNeeds®.

Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov. Något som utvecklats tillsammans med forskare vid Umeå universitet.

Läs mer
Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov.

Personalexperten i Umeå har tillsammans med forskare vid Umeå universitet utvecklat det webbaserade analysinstrumentet MyNeeds® utifrån Self-Determination Theory, De två forskarna Edward L Deci och Richard M Ryan har under 30 års tid utvecklat SDT, Self-Determination Theory; hur motivation fungerar ”i verkligheten”.

SDT-Forskningen har kommit fram till ett antal psykologiska behov som underliggande mekanismer för att kunna känna motivation.

Vinnova logo

2013 fick MyNeeds® innovationspris via Vinnova för att vara det första instrumentet som kunde mäta våra psykologiska behov.

Vår process
 • Behov
 • Medvetenhet
 • Vilja
 • Kultur
 • Resultat

MyNeeds® hjälper medarbetare/ledare att identifiera sina omedvetna behov. Med denna insikt får individen en medvetenhet om vad hen behöver göra för att tillgodose sitt behov konstruktivt. När samtliga tar ansvar skapas en förutsättning till ett positivare arbetsklimat som bidrar till ökad prestation. MyNeeds® är ett verktyg ledare inte vill vara utan!

Vår metod

Vår metod består av frågor, resultat och återkoppling enskilt och i grupp. MyNeeds® fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag. Det förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer. MyNeeds® är både praktiskt och användarvänligt via våra skräddarsydda spelplaner som visualiserar organisationens behov. Verktyget går därefter att tillämpas vid; organisationsutveckling, försäljning, strategiarbete, arbetsmiljöarbete, värdegrundsarbete osv...

Boka en första träff
Information

Det enda vi behöver från dig är mailadresser från dem som ska utföra analysen, sedan skickar vi ut all information gällande testet. Alla individer har samma behov i olika omfattning och det finns inga dåliga svar.

Tid: 5 minuter

Behovsanalys

Du får en nyckel via mail som ger dig tillgång till analysen som enkelt utförs via dator, surfplatta eller mobil. Behoven som mäts är: utveckling, samhörighet, signifikans, trygghet, variation och bidra. Den individuella skriftliga återkopplingen fokuserar på våra två primära behov som påverkar oss mest och styr hur vi filtrerar information och värderar vår omvärld.

Tid: ca 10 min

Workshop

Workshopen är en nyckelfaktor för utvecklingen och syftet är att utbilda gruppen i hur ni kan förstå er själva och er grupp. Under dagen får ni sätta ord på hur ni tillgodoser era behov idag eftersom resultaten i den första delen av återkopplingen är generellt beskrivna. Vi arbetar under dagen med en skräddarsydd spelplan som är unik för er grupp.

Tid: heldag

Återkoppling

Chefsgrupper får en individuell genomgång av resultatet tillsammans med en certifierad MyNeeds® konsult. Syftet är att få en ökad förståelse för hur du som individ och ledare kan utvecklas utifrån nya insikter. Insatser utvärderas och implementeringsstrategi utformas. Om gruppen består av medarbetare och chef sker återkopplingen enbart till chefen om annat inte avtalats. Återkopplingen består utav en genomgång av varje medarbetare och hur ansvarig chef kan arbeta vidare kopplat till sitt ledarskap. Individuella återkopplingar till dem som vill arbeta med sin personliga utveckling kan beställas separat.

Tid: 3 timmar till chef, 1 timme individuellt

Våra certifierade experter! Om certifiering

Certifieringsutbildning

Vill du bli certifierad MyNeedskonsult?  Det innebär att du utbildar dig i steg och kvalificerar dig på vägen till nästa nivå, se nedan:

Steg 1 Mina drivkrafter

Steg 2 Kvalificering

Steg 3 Certifiering

Bilden nedan beskriver certifieringsprocessen: 

 

Du får en teoretisk bas, verktyg, koncept och arbetsmetoder att utgå från i ditt arbete med att utveckla individer och grupper. Certifieringsprocessen ger fördjupad kunskap i behoven och hur de tar sig uttryck i kombinationer, ger dig träning i att ge stöd och råd utifrån mottagarens behov, kunskap om konceptet, processerna, verktygen mm.

Om du skulle vilja arbeta med MyNeeds® internt på ett företag eller i en organisationen genomför vi också Intern certifieringsutbildning. Kontakta oss för mer information.

Dina drivkrafter – Utbildning MyNeeds® Steg 1.

Kurslängd: 2 dagar

Pris: 12 500 kr exklusive moms (individuell behovsanalys ingår)

Plats: Stockholm, centralt

Tid: 21-22 november 2017

Bakgrund

Vi människor styrs av undermedvetna psykologiska behov som är grunden till våra drivkrafter och det som motiverar oss.

Med drivkrafter menar vi faktorer som är så självklara för oss att vi inte ens ser dem som drivkrafter. Exempelvis, vi är flera som kan tycka att det är roligt att spela fotboll eller ingå i en bokklubb. Den bakomliggande orsaken till att vi spelar fotboll eller ingår i bokklubben kan dock vara olika och styrs av våra individuella psykologiska behov.

Undermedvetet strävar vi att välja väg utifrån vår inre kompass med syftet att må bra och det kan vi göra endera på ett konstruktivt eller destruktivt sätt. Enligt Självbestämmandeteorin (SDT, Ryan & Deci, 2000) behöver vi uppleva att vi styrs av den inre motivationen för att känna det som forskningen kallar för “flow”.

MyNeeds® behovsanalys

MyNeeds® utgår från evidensbaserad forskning och självbestämmandeteorin (SDT, Ryan & Deci, 2000) som visar på att det finns tre underliggande behov som är viktiga för vår inre motivation. Behoven är autonomi, tillhörighet och kompetens och har brutits ned till sex behov för att omfatta polariteten inom varje behov:

Autonomi  Trygghet ><Variation

Tillhörighet  Samhörighet ><Bidra

Kompetens – Utveckling ><Signifikans

MyNeeds® behovsanalys är ett instrument där du får en förklaring till ditt eget agerande, dina beslut i livet, ditt sätt att kommunicera, varför du fungerar bättre med vissa människor och varför du hamnar i konflikt med andra. Behovsanalysen ger dig kunskap om just din unika kombination av de sex behoven och hur du kan dra nytta av det.

Det finns inga dåliga resultat. Inom MyNeeds® arbetar vi med utgångspunkten att alla kombinationer medför positiva krafter och att vi ser varandras styrkor.

Dina drivkrafter – utbildning MyNeeds® Steg 1.

Varför ska jag gå utbildningen?

 • Arbetar du i en roll där du dagligen stödjer, interagerar eller leder andra människor och har funderat på varför du fungerar bättre med vissa än med andra?
 • Vill du öka din medvetenhet om hur dina val kan leda till mer inspiration, och energi?
 • Vill du förstå dina prioriteringar, din värdegrund och det som är självklart för dig men inte lika för andra?

Resultatet av utbildningen

 • Används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.
 • Du får en djupare förståelse för dina styrkor och förmågor, vad du behöver för att bli mer motiverad i vardagen och uppleva en känsla av flow oftare.
 • Du utvecklar kännedom om din unika kombination av drivkrafter, blir medveten om när drivkrafterna “kickar in” och hur ditt beteende och ditt sätt i att kommunicera relateras till dina behov.

I utbildningen ingår:

 • En MyNeeds®-analys och skriftlig återkoppling på ditt resultat.
 • Personlig coaching utifrån ditt unika resultat.
 • Upplägget består av strukturerade och processledda moment.
 • Kursen är i första hand upplevelsebaserad och utgår från vetenskaplig grund genom samtal, övningar, reflektion, både individuell och i grupp med hjälp av konkreta verktyg.
 • Teori används som ram för de olika momenten och därefter arbetar vi praktiskt med våra egna och gruppens resultat.
 • Du tillgodogör dig kunskap om de olika MyNeeds®-behoven och hur de påverkar kommunikation, agerande, vägval och relationer.
 • Du får en individuell handlingsplan för egen reflektion och praktisk tillämpning.

Innan kurstillfället behöver du avsätta tid för att göra din egen behovsanalys, gå igenom ditt resultat och för personlig återkoppling. 

 

Desireé Rova 300x300 Desireé Rova Umeå +46736109288 Desireé Rova 80x80 Desireé Rova Umeå +46736109288 "Som grundare till MyNeeds® är min vision att bidra till människors fullaste potential via medvetenheten om sina behov. Det är resultat som känns!" Skicka mail
Jennie Wannfors 300x300 Jennie Wannfors Stockholm +46707167500 Jennie Wannfors 80x80 Jennie Wannfors Stockholm +46707167500 "Vilket genialt verktyg! Som kommunikationscoach sedan 14 år kan jag konstatera att MyNeeds är den trappa som leder din organisation till högre höjder i kommunikation, relationer och teambuildning." Skicka mail
Björn Sandberg 300x300 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 Björn Sandberg 80x80 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 "Motivation är bränslet i all verksamhet. Inom ett team kan individerna vara motiverade på olika sätt och till olika grad. Trotts detta behöver de agera samstämmigt mot ett mål. Genom att adressera individernas behov med hjälp av MyNeeds® byggs välfungerande team som möjliggör just det." Skicka mail
Marianne Strindin 300x300 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 Marianne Strindin 80x80 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 "Motivation är som månen = alla känner till att den finns, många vet att det finns forskning om den, men väldigt få kan fullt ut förstå och förklara månens påverkan på jorden och oss människor. På samma sätt är det med motivation." Skicka mail
Carina Wimert 300x300 Carina Wimert Stockholm +46734414000 Carina Wimert 80x80 Carina Wimert Stockholm +46734414000 "Länge har jag letat efter en metodik som tar ledarskapet till en ny dimension. Ett konkret verktyg för att stärka motivation, prestation och öka arbetsglädjen. Med MyNeeds® blir det verklighet." www.strategiaktivist.se Skicka mail
Kicki Sjöblom 300x300 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 Kicki Sjöblom 80x80 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 "Efter många års praktiskt arbete med personlighetstester som verktyg, kan jag uttala mig om skillnaden med MyNeeds® - det är en paradigmbrytare för organisation och ledarskap" Skicka mail
Boka träff eller mer information

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan

Webbproduktion av Sembly Development AB